CONTACT INFORMATION

General contact info:  info@qnushyo.com

Qnuysho's founder contact info: 

Yakup Atuğ

yakupatug1985@gmail.com